välkommen

Vår verksamhet

Lea Vård och Omsorg erbjuder våra  kunder en individanpassad omvårdnad med kontinuitet och trygghet för en hög livskvalitet!

 

Så möter vi dina behov:

Kontinuitet, trygghet, empatiskt förhållningssätt, delaktighet och medbestämmande utifrån fyra nyckelverktyg:

 

Kontaktmannaskap

Genomförandeplan

Personcentrerad omvårdnad

Levnadsberättelse

 

Kontaktmannaskap

Alla kunder inom Lea vård och omsorg har en kontaktperson utsedd. Kontaktpersonens uppgift är att se till att alla kundens individuella behov tillgodoses. Det är viktigt att kunden och anhöriga har kännedom om vem som är kontaktperson och att det finns möjlighet att byta om det behövs. Kontaktpersonens uppgift är att planera, organisera och informera kring kundens situation. Syftet med kontaktmannaskap är att skapa möjligheter för personalen att arbeta så att kunden får en personlig omsorg och upplever trygghet. Kontaktpersonen ska genom regelbundna kontakter med kunden och anhöriga skaffa sig goda kunskaper om kundens vardagsliv och behov av personlig omsorg och serviceinsatser. Kontaktpersonen ska i så stor utsträckning som möjligt utföra de beviljade insatserna.

För att främja kontinuitet och trygghet ytterligare har vi även infört följande rutiner inom vår verksamhet:

  • Det är samma personalgrupp som kommer att komma till våra kunder på vardagar, kvällar och helger.
  • Servicen kommer att ske enligt fasta rutiner vilket innebär att våra kunder kommer att få sina insatser vid samma tidpunkt och på samma sätt varje gång.

 

Genomförandeplan

Genomförandeplanen beskriver hur och när beviljade insatser ska utföras. Syftet är att säkra att de beviljade insatserna utförs efter Kundens behov och önskemål.

 

Personcentrerad omvårdnad och levnadsberättelse

Att vårda kunder med demens i det egna hemmet ställer stora krav på personalen i hemtjänsten. Socialstyrelsen skriver att all omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Dessa rekommendationer har vi värderat som högsta prioritet. En personcentrerad omvårdnad innebär att personen och inte demenssjukdomen sätts i fokus och syftar till att göra omvårdnaden mer personlig och att förstå beteenden och psykiska symtom ur den demenssjukes perspektiv.

 

Den personcentrerade omvårdnaden utgår från information om den demenssjukes livsmönster, värderingar och preferenser som samlas i en Levnadsberättelse. Många vårdtagare har svårt att själva berätta och sätta ord på vad de tänker och känner. När personalen inte känner den enskilde och inte heller vet vilka intressen hon/han har haft tidigare i livet, har dem färre möjligheter att erbjuda aktiviteter och samtalsämnen som passar för den enskildes önskningar och behov. Levnadsberättelsen är viktig kunskap för att förstå och bemöta kunden på ett professionellt sätt. Det är viktigt att betona att det är endast upplysningar som kan vara betydelsefulla i den dagliga samvaron med vårdtagaren som ska samlas in. Det är även viktigt att betona att levnadsberättelsen är skyddad av sekretesslagen och får endast läsas av de personal som arbetar runt den enskilde kundens samt anhöriga. Sekretesslagen innebär att personalen inte får föra vidare information om vårdtagaren till obehöriga.

 

Fördelar med att arbeta utifrån en personcentrerad omvårdnad är enligt Socialstyrelsen att det kan öka integritet, självständighet och initiativförmåga hos personer med demenssjukdom samt att det kan minska agitation. En förutsättning för att en personcentrerad omvårdnad ska fungera på ett optimalt sätt inom hemtjänsten, är att kontinuiteten är god och att kontaktmannaskapet fungerar på ett bra sätt. Det är också viktigt att hela vårdkedjan fungerar på ett bra sätt. Vi inom Lea Vård och Omsorg strävar efter att genom en professionell omvårdnad fånga upp de demenssjuka i ett tidigt skede och upptäcka behoven i god tid. Detta kommer att öka förutsättningarna för kunden att bo kvar i sitt eget hem längre än vad som ofta blir fallet när insatserna sätts in i ett senare skede.